จุดประสงค์การเรียนรู้วิชาห้องสมุด


1. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นนิสัยรักการอ่านและรักหนังสือ
2. นักเรียนแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมได้ขณะอยู่ในห้องสมุด
3. นักเรียนเห็นความสำคัญของการอ่าน
4. ปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าใช้บริการห้องสมุดได้ถูกต้อง
5. นักเรียนสามารถใช้พจนานุกรมได้ถูกต้องและรวดเร็ว
6. นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารานุกรมและสามารถใช้สารานุกรมเกี่ยวกับการค้นคว้าได้
7. นักเรียนสามารถใช้และเก็บรักษาหนังสือได้ถูกวิธี
8. นักเรียนสามารถบอกความหมายและประโยชน์ของแหล่งความรู้(ห้องสมุด)ได้
9. นักเรียนสามารถบอกประเภทของห้องสมุดได้
10. นักเรียนสามารถเข้าใช้บริการต่าง ๆ ของห้องสมุดได้
ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ